game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Ratmoth Ratmoth
เลเวล : 11 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 392 โจมตี : 75 ป้องกัน : 44
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 25
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ
Klan Klan
เลเวล : 12 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 458 โจมตี : 84 ป้องกัน : 53
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   35 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ
Warbeast Warbeast
เลเวล : 12 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 458 โจมตี : 84 ป้องกัน : 53
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   25 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Cora HQ
Splinter Splinter
เลเวล : 12 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 458 โจมตี : 84 ป้องกัน : 53
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 19 ลม : 0
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ
Snatcher Cheat Snatcher Cheat
เลเวล : 13 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 531 โจมตี : 98 ป้องกัน : 62
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ
Neo Warbeast Neo Warbeast
เลเวล : 14 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 605 โจมตี : 109 ป้องกัน : 74
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   34 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ
Boklan Boklan
เลเวล : 14 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 605 โจมตี : 109 ป้องกัน : 74
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   29 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia HQ, Cora HQ
Block Lunker Block Lunker
เลเวล : 15 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 687 โจมตี : 127 ป้องกัน : 85
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   24 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia HQ, Cora HQ
Vafer Nipper Vafer Nipper
เลเวล : 16 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 769 โจมตี : 141 ป้องกัน : 98
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ, Cora HQ
Arghol Arghol
เลเวล : 16 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 769 โจมตี : 141 ป้องกัน : 98
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 29
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ

12 Next