game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Unknown

Unknown Unknown
เลเวล : 33 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 8770 โจมตี : 1433 ป้องกัน : 558
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Unknown
VolcanicLava VolcanicLava
เลเวล : 34 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 9030 โจมตี : 1635 ป้องกัน : 596
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Unknown
GraveLapis GraveLapis
เลเวล : 35 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 9330 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Unknown
VolcanicGrumble VolcanicGrumble
เลเวล : 36 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 9545 โจมตี : 2194 ป้องกัน : 678
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Unknown
Sizzler Sizzler
เลเวล : 37 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 9805 โจมตี : 2558 ป้องกัน : 772
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Unknown
Ash Ash
เลเวล : 38 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 10005 โจมตี : 2995 ป้องกัน : 767
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Unknown
ThornAsh ThornAsh
เลเวล : 39 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 10295 โจมตี : 3505 ป้องกัน : 812
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Unknown
BlazeBlock BlazeBlock
เลเวล : 40 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 10600 โจมตี : 4090 ป้องกัน : 859
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Unknown

1