game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Cora Haram Stockade

Cora Haram Stockade

Anabola Anabola
เลเวล : 31 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1654 โจมตี : 1067 ป้องกัน : 483
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 28 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Villiain Cannibal Villiain Cannibal
เลเวล : 32 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1702 โจมตี : 1229 ป้องกัน : 520
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 28 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Robust Lava Robust Lava
เลเวล : 32 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1909 โจมตี : 2194 ป้องกัน : 678
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 27
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213, Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Vafer Sly Vafer Sly
เลเวล : 33 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1754 โจมตี : 1433 ป้องกัน : 558
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Vafer Barbar Vafer Barbar
เลเวล : 34 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1806 โจมตี : 1635 ป้องกัน : 596
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Vafer Mortar Vafer Mortar
เลเวล : 34 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1806 โจมตี : 1635 ป้องกัน : 596
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Clod Clod
เลเวล : 35 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1866 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 27 ลม : 0
แผนที่ : Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Armed Ghost Armed Ghost
เลเวล : 35 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1866 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213, Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Armed Ghost Armed Ghost
เลเวล : 35 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 9330 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213, Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade
Robust Lava Robust Lava
เลเวล : 36 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 9545 โจมตี : 2194 ป้องกัน : 678
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 32
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213, Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade

123 Next