game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Multiple Maps

Warbeast Guard Warbeast Guard
เลเวล : 35 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 2799 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Multiple Maps
Splinter Guard Splinter Guard
เลเวล : 35 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 2799 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Multiple Maps
Arghol Guard Arghol Guard
เลเวล : 35 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 2799 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Multiple Maps
Ratmoth Guard Ratmoth Guard
เลเวล : 35 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 2799 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Multiple Maps
Tweezer Guard Tweezer Guard
เลเวล : 43 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 3386 โจมตี : 6637 ป้องกัน : 1002
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Multiple Maps
King Tweezer Guard King Tweezer Guard
เลเวล : 43 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 3386 โจมตี : 6637 ป้องกัน : 1002
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Multiple Maps
Arghol Wasp Guard Arghol Wasp Guard
เลเวล : 43 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 3386 โจมตี : 6637 ป้องกัน : 1002
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Multiple Maps
Brutal Guard Brutal Guard
เลเวล : 49 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 3855 โจมตี : 13877 ป้องกัน : 1350
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Multiple Maps
Varas Guard Varas Guard
เลเวล : 49 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 3855 โจมตี : 13877 ป้องกัน : 1350
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Multiple Maps

1