game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Ether

Ether

Chooty Chooty
เลเวล : 40 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 10600 โจมตี : 4090 ป้องกัน : 859
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   30 น้ำ : 30 พิษ : 30 ลม : 30
แผนที่ : Ether
Hobo Mite Hobo Mite
เลเวล : 41 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 10810 โจมตี : 4787 ป้องกัน : 909
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Ether
Hobo Sword Hobo Sword
เลเวล : 41 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 10810 โจมตี : 4787 ป้องกัน : 909
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   20 น้ำ : 20 พิษ : 20 ลม : 20
แผนที่ : Ether
Hobo Turnpike Hobo Turnpike
เลเวล : 43 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 11285 โจมตี : 6637 ป้องกัน : 1002
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Ether
Cannibal Guard Cannibal Guard
เลเวล : 43 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 3386 โจมตี : 6637 ป้องกัน : 1002
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Ether
Hobo Cutter Hobo Cutter
เลเวล : 43 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 11285 โจมตี : 6637 ป้องกัน : 1002
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Ether
Gaff Guard Gaff Guard
เลเวล : 43 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 3386 โจมตี : 6637 ป้องกัน : 1002
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Ether
Passer Alpha Passer Alpha
เลเวล : 44 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 11565 โจมตี : 7867 ป้องกัน : 1049
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Ether
Hobo Robber Hobo Robber
เลเวล : 45 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 11815 โจมตี : 8959 ป้องกัน : 1097
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Ether
Hobo Blade Hobo Blade
เลเวล : 45 กลุ่ม : Ace
พลังชีวิต : 11815 โจมตี : 8959 ป้องกัน : 1097
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Ether

12 Next