game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Cauldron Volcanic Area

Cauldron Volcanic Area

Infernal Demolis Infernal Demolis
เลเวล : 48 กลุ่ม : Volcanic Cauldron
พลังชีวิต : 25080 โจมตี : 12474 ป้องกัน : 1248
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   55 น้ำ : -50 พิษ : -62 ลม : 24
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area
Belphegor Guard Belphegor Guard
เลเวล : 49 กลุ่ม : Pit Boss Minion
พลังชีวิต : 3855 โจมตี : 13877 ป้องกัน : 1350
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area
Infernal Lava Infernal Lava
เลเวล : 49 กลุ่ม : Volcanic Cauldron
พลังชีวิต : 25700 โจมตี : 13877 ป้องกัน : 1350
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   55 น้ำ : -50 พิษ : -62 ลม : 24
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area
Fever Lapis Fever Lapis
เลเวล : 49 กลุ่ม : Volcanic Cauldron
พลังชีวิต : 25700 โจมตี : 18040 ป้องกัน : 2025
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   55 น้ำ : -50 พิษ : -62 ลม : 24
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area
Infernal Grumble Infernal Grumble
เลเวล : 50 กลุ่ม : Volcanic Cauldron
พลังชีวิต : 26210 โจมตี : 16004 ป้องกัน : 2332
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   55 น้ำ : -50 พิษ : -62 ลม : 24
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area
Bolide Bolide
เลเวล : 50 กลุ่ม : Volcanic Cauldron
พลังชีวิต : 26210 โจมตี : 16005 ป้องกัน : 2332
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   55 น้ำ : -50 พิษ : -62 ลม : 24
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area
Heavy Scud Heavy Scud
เลเวล : 51 กลุ่ม : Volcanic Cauldron
พลังชีวิต : 13290 โจมตี : 19744 ป้องกัน : 1658
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   70 น้ำ : 70 พิษ : 70 ลม : 70
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area
Ash Ash
เลเวล : 51 กลุ่ม : Volcanic Cauldron
พลังชีวิต : 10005 โจมตี : 2995 ป้องกัน : 767
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area
Cur Cur
เลเวล : 52 กลุ่ม : Volcanic Cauldron
พลังชีวิต : 13610 โจมตี : 22764 ป้องกัน : 1760
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   50 น้ำ : 50 พิษ : 50 ลม : 50
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area
Burn Ash Burn Ash
เลเวล : 52 กลุ่ม : Volcanic Cauldron
พลังชีวิต : 27220 โจมตี : 22764 ป้องกัน : 1760
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 50
แผนที่ : Cauldron Volcanic Area

12 Next