game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Chandra

Healing Wind Healing Wind
คำอธิบายสกิล : เพิ่ม Hpให้แก่เป้าหมายในปาร์ตี้
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : ระดับ : 30
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Race : Bellato
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Recall Recall
คำอธิบายสกิล : เรียกเพื่อนในปาร์ตี้ 1 คน มาหาผู้ใช้สกิล
เป้าหมาย : ตนเอง ประเภท/ธาตุ : ระดับ : 30
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 600 วินาที Tire : Race : Bellato
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons

1