game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Wizard

Deadly Staff Deadly Staff
คำอธิบายสกิล : โจมตีเป้าหมายให้มึนงงด้วยการใช้ไม้เท้า
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : ระดับ : 40
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 20 วินาที Tire : Race : Bellato
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Force Impact Force Impact
คำอธิบายสกิล : โจมตีเป้าหมายด้วยสกิลไร้ธาตุ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : ระดับ : 40
HP : 0 FP : 90 SP : 120
Cooldown : 30 วินาที Tire : Race : Bellato
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Sage Force Sage Force
คำอธิบายสกิล : เพิ่มพลังโจมตีของ Force
เป้าหมาย : ตนเอง ประเภท/ธาตุ : ระดับ : 40
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 10 วินาที Tire : Race : Bellato
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons

1