game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Energy Ball Energy Ball
คำอธิบายสกิล : เวทย์ลมโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Whirlwind Whirlwind
คำอธิบายสกิล : สร้างวงเวทย์ลมโจมตีศัตรูรอบๆตัวผู้ใช้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 75 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Skill Thaw Skill Thaw
คำอธิบายสกิล : ยกเลิก Skill Buff อันล่าสุดของเป้าหมาย
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Force Extract Force Extract
คำอธิบายสกิล : ยกเลิก Force Buff อันล่าสุดของเป้าหมาย
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Electric Bolt Electric Bolt
คำอธิบายสกิล : เวทย์สายฟ้าโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Air Blast Air Blast
คำอธิบายสกิล : สร้างวงเวทย์ลมโจมตีศัตรูรอบๆตัวผู้ใช้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 150 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Purge Purge
คำอธิบายสกิล : ยกเลิก Debuff ของเป้าหมายออกไปทีละอัน
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Revealer Revealer
คำอธิบายสกิล : มองเห็นคนที่ใช้สกิลหายตัว
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Blast Shot Blast Shot
คำอธิบายสกิล : เวทย์ลมโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Lightning Chain Lightning Chain
คำอธิบายสกิล : เวทย์ลมสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเป็นบริเวณกว้าง
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 270 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Skill Revoker Skill Revoker
คำอธิบายสกิล : ยกเลิก Skill Buff ทั้งหมดของเป้าหมาย
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Force Revoker Force Revoker
คำอธิบายสกิล : ยกเลิก Force Buff ทั้งหมดของเป้าหมาย
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Wind ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons

1