Frenzy
Frenzy Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 99 Range : 1
Skill level: 1 Cooldown : 1
Description : เพิ่มความเร็วในการโจมตี ความแม่นยำ และความแรงในการโจมตีเป็นเวลา 15 วินาที

Feint
Feint Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 30 Range : 50
Skill level: 10 Cooldown : 1
Description : เมื่อเป้าหมายหลบหลีกจะสามารถใช้สกิลนี้ได้และสร้างความเสียหาย 80-280%

Surprise Attack
Surprise Attack Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 10 Range : 150
Skill level: 14 Cooldown : 1
Description : พุ่งเข้าชนเป้าหมายทำให้เป้าหมายล้มลง

Taunt
Taunt Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 35 Range : 50
Skill level: 18 Cooldown : 1
Description : สร้างค่าความเกลียดชังและดึงเป้าหมายเข้ามาหาตัวเองเป็นระยะเวลา 5-17 วินาที

Probing Attack
Probing Attack Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 20 Range : 50
Skill level: 2 Cooldown : 1
Description : โจมตีศัตรูด้วยอาวุธมือหลักอย่างรุนแรงด้วยพลังโจมตี 70%

Open Flank
Open Flank Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 10 Range : 50
Skill level: 2 Cooldown : 1
Description : เมื่อเป้าหมายติดสถานะ Vulnerable สร้างความเสียหาย 110-440 % จากอาวุธมือหลักและทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะอ่อนแอ

Moon Cleave
Moon Cleave Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 50 Range : 150
Skill level: 22 Cooldown : 1
Description : โจมตีเป้าหมายเป็นจำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน ใช้ได้ต่อเมื่อถือดาบ 2 มือ

Shout
Shout Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 30 Range : 90
Skill level: 26 Cooldown : 1
Description : สตัน 5 เป้าหมายรอบๆตัวในระยะ 90 เป็นเวลา 3 วินาที

One-Hand Weapon Master
One-Hand Weapon Master Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 28 Cooldown : 1
Description : เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธมือเดียว 5-40 %

2-H Weapon Master
2-H Weapon Master Skill Class : Warrior Genre Class: Primary only
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 30 Cooldown : 1
Description : เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธสองมือ 5-35 %

12 Next