Whirlwind Shield
Whirlwind Shield Skill Class : Warrior Genre Class: Knight
Mana : 30 Range : 150
Skill level: 15 Cooldown : 1
Description : ปาโล่ห์ไปที่เป้าหมายและสร้างความเสียหาย 35-385%

Blocking Stance
Blocking Stance Skill Class : Warrior Genre Class: Knight
Mana : 20 Range : 50
Skill level: 20 Cooldown : 1
Description : เพิ่มอัตราการป้องกันด้วยอาวุธ 10-110 เป็นเวลา 20-220 วินาที

Ignore Pain
Ignore Pain Skill Class : Warrior Genre Class: Knight
Mana : 50 Range : 1
Skill level: 25 Cooldown : 1
Description : ป้องกันและยกเลิก Stun Slow และ Root เป็นระยะเวลา 10 วินาที

Shield Bash
Shield Bash Skill Class : Warrior Genre Class: Knight
Mana : 30 Range : 50
Skill level: 30 Cooldown : 1
Description : โจมตีเป้าหมายด้วยโล่ห์และสร้างความเสียหาย 50-550% 550และเพิ่มความเสียหาย 0.1จากค่าป้องกันของโล่ห์

Surprise Attack
Surprise Attack Skill Class : Warrior Genre Class: Knight
Mana : 30 Range : 150
Skill level: 35 Cooldown : 1
Description : เมื่อใช้สกิล Surprise Attack ทำให้ค่าความบ้าคลั่งเพิ่มขึ้น

Concentrated Precision
Concentrated Precision Skill Class : Warrior Genre Class: Knight
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 40 Cooldown : 1
Description : เพิ่มค่าความแม่นยำในการโจมตี 2-25 หน่วย

Fierce Attack
Fierce Attack Skill Class : Warrior Genre Class: Knight
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 45 Cooldown : 1
Description : เมื่อใช้สกิล Throw Shield จะทำให้การป้องกันการคริติคอลของเป้าหมายลดลงในระยะเวลา 12 วินาที

1