Shadowstab Perfection
Shadowstab Perfection Skill Class : Warrior Genre Class: Rouge
Mana : 50 Range : 50
Skill level: 15 Cooldown : 0
Description : เพิ่มระยะเวลาของสถานะเลือดไหลของสกิลShadowstab อีก 4 วินาทีและสถานะเลือดไหลจะใช้ได้กับอาวุธทุกประเภทแล้ว

Speed Up
Speed Up Skill Class : Warrior Genre Class: Rouge
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 20 Cooldown : 0
Description : เพิ่มค่า movement speed จำนวน 3-15%.

Blood Dance
Blood Dance Skill Class : Warrior Genre Class: Rouge
Mana : 5 Range : 50
Skill level: 25 Cooldown : 1
Description : สร้างความเสียหาย 110-357.5% ของอาวุธมือหลัก

Frenzied Attack
Frenzied Attack Skill Class : Warrior Genre Class: Rouge
Mana : 50 Range : 50
Skill level: 30 Cooldown : 1
Description : ขณะใช้สกิล Frenzy และกดใช้สกิลนี้จะเพิ่มอัตราการคริติคอล 200-700 และยกเลิกผลของ Root , Slow และลดพลังป้องกันลง 50-175% เป็นเวลา 10 วินาที

Keen Arrack
Keen Arrack Skill Class : Warrior Genre Class: Rouge
Mana : 20 Range : 50
Skill level: 35 Cooldown : 0
Description : เมื่อเป้าหมายอยู่ในสถาณะ Vulnerable จะโจมตีเป้าหมาย 2 ครั้งสร้างความเสียหาย 70-280%ของอาวุธมือหลัก

Splitting Chop
Splitting Chop Skill Class : Warrior Genre Class: Rouge
Mana : 15 Range : 50
Skill level: 40 Cooldown : 1
Description : เมื่อเป้าหมายอยู่ในสถาณะ Weakened จะสร้างความเสียหาย 130-520% ของอาวุธมือหลักและลดพลังป้องกันลง 2-12 % นาน 8 วินาที

Frenzied Heart
Frenzied Heart Skill Class : Warrior Genre Class: Rouge
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 45 Cooldown : 0
Description : เมื่ออยู่ในสถาณะ Frenzied Attack จะทำให้การคริติคอลมีผลแรงขึ้น

1