Purifying Shot
Purifying Shot Skill Class : Scout Genre Class: Priest
Mana : 150 Range : 50
Skill level: 15 Cooldown : 1
Description : ลบสถานะผิดปกติออกจากเป้าหมาย

Mana Arrows
Mana Arrows Skill Class : Scout Genre Class: Priest
Mana : 30 Range : 50
Skill level: 20 Cooldown : 1
Description : ฟื้นฟู MP 10-510หน่วยทุกๆ 2 วินาทีเป็นเวลา 12 วินาที

Sniper
Sniper Skill Class : Scout Genre Class: Priest
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 25 Cooldown : 0
Description : ลดเวลาการร่าย Snipe 1วินาที

Spiritual Leader
Spiritual Leader Skill Class : Scout Genre Class: Priest
Mana : 40 Range : 0
Skill level: 30 Cooldown : 1
Description : ทำให้สมาชิกในปาร์ตี้ร่ายเวทย์เร็วขึ้นและโจมตีไวขึ้น 2-20% ผลของสกิลยาวนานถึง 25 วินาที

Vampiric Transformation
Vampiric Transformation Skill Class : Scout Genre Class: Priest
Mana : 20 Range : 50
Skill level: 35 Cooldown : 0
Description : นำความเสียหายจากสกิล Vampire Arrows มาฟื้นฟูพลังชีวิตให้สมาชิกในปาร์ตี้

Target Neck
Target Neck Skill Class : Scout Genre Class: Priest
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 40 Cooldown : 0
Description : Neck Strike จะมีระยะไกลขึ้นแต่ต้องใช้อาวุธระยะไกล

Shot
Shot Skill Class : Scout Genre Class: Priest
Mana : 1 Range : 0
Skill level: 40 Cooldown : 1
Description : ยิงทะลุผ่านเป้าหมาย 65-250%เพื่อสร้างความเสียหายตลอดแนว

Drums of War
Drums of War Skill Class : Scout Genre Class: Priest
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 45 Cooldown : 0
Description : เพิ่มอัตราการติดคริติคอลให้ทั้งการโจมตีแบบกายภาพและโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ ให้กับทุกคนในปาร์ตี้

1