Weak Spot
Weak Spot Skill Class : Scout Genre Class: Rouge
Mana : 30 Range : 50
Skill level: 15 Cooldown : 1
Description : สร้างความเสียหาย 60-240%และเพิ่มอัตราการติดคริติคอล 3-48เป็นระยะเวลา 15วินาที

Blinding Powder
Blinding Powder Skill Class : Scout Genre Class: Rouge
Mana : 30 Range : 100
Skill level: 20 Cooldown : 1
Description : ทำให้เป้าหมายหยุดการโจมตีเป็นเวลา 5 วินาที ผลของสกิลจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีการโจมตีเป้าหมาย

Lasso Master
Lasso Master Skill Class : Scout Genre Class: Rouge
Mana : 0 Range : 1
Skill level: 25 Cooldown : 0
Description : Lasso นอกจากจะทำให้เป้าหมายหยุดการเคลื่อนไหวแล้ว ตอนนี้ Lasso จะทำให้ เป้าหมายหยุดการโจมตีด้วย

Sapping Arrow
Sapping Arrow Skill Class : Scout Genre Class: Rouge
Mana : 30 Range : 50
Skill level: 30 Cooldown : 1
Description : ทำให้เป้าหมายมีค่าพลังป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบ ลดลง 1-26%นาน 12วินาที

Poisonous Bite
Poisonous Bite Skill Class : Scout Genre Class: Rouge
Mana : 25 Range : 160
Skill level: 35 Cooldown : 1
Description : Deadly Poison สร้างความเสียหาย 60-300%ทุกครั้งที่ติดคิติคอลจะลดพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายลง 2-12%นาน 5วินาที

Exploiting Shot
Exploiting Shot Skill Class : Scout Genre Class: Rouge
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 40 Cooldown : 0
Description : เมื่อทำความเสียหายแบบคริติคอลใส่เป้าหมายจะทำให้เป้าหมายได้รับความเสีย หายเพิ่ม 2-13%เป็นระยะเวล 8วินาที

Deadly Counterattack
Deadly Counterattack Skill Class : Scout Genre Class: Rouge
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 45 Cooldown : 0
Description : เมื่อใช้ Piercing Arrow จะทำให้อัตราการคริติคอลเพิ่มขึ้น

1