Battle Instinct
Battle Instinct Skill Class : Scout Genre Class: Warrior
Mana : 30 Range : 50
Skill level: 15 Cooldown : 0
Description : ในระยะเวล 180วินาที เพิ่มเพิ่มค่าความแม่นยำ 5-55หน่วย

Master of Survival
Master of Survival Skill Class : Scout Genre Class: Warrior
Mana : 30 Range : 50
Skill level: 20 Cooldown : 0
Description : เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 50-550

Enhanced Throat Attack
Enhanced Throat Attack Skill Class : Scout Genre Class: Warrior
Mana : 30 Range : 50
Skill level: 25 Cooldown : 0
Description : หยุดการร่ายเวทย์ของเป้าหมายและทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้เวทย์ได้ระยะเวลา 4วินาที

Mental Focus
Mental Focus Skill Class : Scout Genre Class: Warrior
Mana : 30 Range : 50
Skill level: 30 Cooldown : 0
Description : เพิ่มการฟื้นฟู Focus 5-30หน่วยทุกๆ 5 วินาทียาวนาน120 วินาที

Target Lock
Target Lock Skill Class : Scout Genre Class: Warrior
Mana : 30 Range : 0
Skill level: 35 Cooldown : 1
Description : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อโจมตีใส่เป้าหมาย 10% นาน 30 วินาที

Gale
Gale Skill Class : Scout Genre Class: Warrior
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 40 Cooldown : 0
Description : เพิ่มความเสียหายให้ Bombo Shot แล้ว Bombo Shot จะไม่โดนขัดขวางการร่าย

Combo Shot
Combo Shot Skill Class : Scout Genre Class: Warrior
Mana : 3 Range : 0
Skill level: 40 Cooldown : 1
Description : ยิงต่อเนื่อง 3 ครั้งติดต่อกันและสร้างความเสียหาย 60-240หน่วย

Accurate Targeting
Accurate Targeting Skill Class : Scout Genre Class: Warrior
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 45 Cooldown : 0
Description : ทุกครั้งที่เรายิงถูกเป้าหมายจะมีโอกาสทำให้มีการเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ นาน8 วินาที

1