Wisdom
Wisdom Skill Class : Mage Genre Class: General
Mana : 0 Range : 50
Skill level: 12 Cooldown : 0
Description : เพิ่มค่าความฉลาด 10-60 หน่วย

Intensification
Intensification Skill Class : Mage Genre Class: General
Mana : 150 Range : 50
Skill level: 16 Cooldown : 1
Description : ทำให้การโจมตีด้วยเวทย์ในครั้งต่อไปแรงขึ้น 45-270 หน่วย

Silence
Silence Skill Class : Mage Genre Class: General
Mana : 50 Range : 150
Skill level: 20 Cooldown : 1
Description : ใน 4 วินาทีทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้สกิลและเวทย์มนต์ได้

Fire Ward
Fire Ward Skill Class : Mage Genre Class: General
Mana : 120 Range : 150
Skill level: 24 Cooldown : 0
Description : ป้องกันธาตุไฟ 10-110 หน่วย

Fireball
Fireball Skill Class : Mage Genre Class: General
Mana : 30 Range : 255
Skill level: 4 Cooldown : 1
Description : สร้างพลังโจมตีด้วยไฟ 50-675 หน่วย

Lightning
Lightning Skill Class : Mage Genre Class: General
Mana : 20 Range : 150
Skill level: 8 Cooldown : 1
Description : สร้างพลังโจมตีด้วยลม 35.8-383.3 แล้วหยุดเป้าหมายอยู่กับที่ 5วินาที

1