Skill

ล่องหน

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ความสามารถพิเศษนี้ สิ่งใดก็ไม่ต้องกลัวอีกแล้ว เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งกีดขวาง หรือว่าจะเป็นผู้ท้าชิงเข้ามาแย่งฟุตบอล ก็ไม่สามารถ สัมผัสถูกตัวของคุณได้เลย