DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Armlet of Mordiggian

Armlet of Mordiggianเพิ่มค่า Damage + 9 Attack Speed + 15% Armor + 5 ฟื้นฟูเลือด 3 หน่วยต่อวินาที เมื่อกดใช้จะเป็นการเปิดสกิล Unholy Strength แล้วจะได้รับ STR+25 HP และความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น แต่ HP จะลดลง Cooldown 10 วินาที ไม่สามารถถือได้เกิน 1 อัน ราคา: 500

ส่วนผสม

Blade of Attackจำนวน: 1 ราคา:500

Gloves of Hasteจำนวน: 1 ราคา:500

Helm of Iron Willจำนวน: 1 ราคา:950

รวม: 2,450