DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Phase Boots

Phase Bootsเคลื่อนที่เร็วขึ้น 70, +24 Damage, เกราะ+ 7 สกิลเรียกใช้ : เมื่อกดใช้ จะสามารถวิ่งทะลุยูนิตเช่น Creep หรือ Hero ได้ ราคา: 0

ส่วนผสม

Blade of Attackจำนวน: 1 ราคา:500

Blade of Attackจำนวน: 1 ราคา:500

Boots of Speedจำนวน: 1 ราคา:500

รวม: 1,500