DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Clarity Potion

Clarity Potionเมื่อใช้ฟื้น MP 100 หน่วยในเวลา 30 วินาที ผลของยายกเลิกเมื่อถูกโจมตี ใช้ได้ 1 ครั้ง ราคา: 50

รวม: 50