DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Scroll of Town Portal

Scroll of Town Portalเมื่อใช้จะย้ายตำแหน่งไปยังสิ่งปลูกสร้างของเราที่เลือกไว้ ภายในระยะเวลา 3 วินาที หากโดนโจมตี ผลขจองการเทเลพอร์ตจะถูกยกเลิก ใช้ MP 75 ใช้ได้ 1 ครั้ง และมีค่า Cooldown 65 วินาที ราคา: 135

รวม: 135