DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Dagon

DagonDamage +9, Intelligence +20, All Status +3 (ขั้นที่ 1) สกิลเรียกใช้ : ใช้สกิลโจมตี 400 หน่วย ในระยะ 600 Cooldown 24 วินาที Upgrade สูงสุด 4 ครั้ง ราคา: 1,300

ส่วนผสม

Blade of Attackจำนวน: 1 ราคา:500

Staff of Wizardryจำนวน: 1 ราคา:1,000

รวม: 2,800