DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Refresher Orb

Refresher OrbDamage +40, ฟื้น HP +5 ต่อวินาที, ฟื้น MP +150% | สกิลเรียกใช้ : ทำให้สกิลอื่นทุกอย่างสามารถใช้ได้อีกครั้ง | Cooldown 210 วินาที ราคา: 1,875

ส่วนผสม

Oblivion Staffจำนวน: 1 ราคา:0

Preseveranceจำนวน: 1 ราคา:0

รวม: 1,875