ม็อกก็อกเซี่ยม็อกก็อกเซี่ย
หันปอกือหันปอกือ
จูชงจูชง
แพ้เลี่ยงโฮ้วแพ้เลี่ยงโฮ้ว
เนี่ยจื้อองเนี่ยจื้ออง
ซัวทงเทียนซัวทงเทียน
ยอดคนอัจฉริยะยอดคนอัจฉริยะ
โฮ้งทงไฮ้โฮ้งทงไฮ้
เอี้ยคังเอี้ยคัง
อ้าวป้ายอ้าวป้าย
ซุนปุกยี่ซุนปุกยี่
ฮึ่งไต้ฮงฮึ่งไต้ฮง
เฮ้งชู่อิดเฮ้งชู่อิด
เล่าชูเหียนเล่าชูเหียน
ท่ำชู่ตวนท่ำชู่ตวน
หยู่ไต้งั้งหยู่ไต้งั้ง
น่ำฮียิ้นน่ำฮียิ้น
เตียวอาแซเตียวอาแซ
อื้งจื่อเพ้งอื้งจื่อเพ้ง
ช้วนกิมฮวดช้วนกิมฮวด
ก๊วยเซ่าเทียนก๊วยเซ่าเทียน
เอี้ยทิซิมเอี้ยทิซิม
มกเนี่ยมชื้อมกเนี่ยมชื้อ
อูลิ่วฉีอูลิ่วฉี
เถาสือเซียนเถาสือเซียน
เถาฮวาเซียนเถาฮวาเซียน
เถาเย่เซียนเถาเย่เซียน
เถาจือเซียนเถาจือเซียน
เถากันเซียนเถากันเซียน
เถาเกินเซียนเถาเกินเซียน
หันเสียวย้งหันเสียวย้ง
กัวเต็งอักกัวเต็งอัก
เตียซ่งโค่ยเตียซ่งโค่ย
อาจิ่วอาจิ่ว
ฮึงหลีเต๊กฮึงหลีเต๊ก
หยูเหลียงจิวหยูเหลียงจิว
ซ่งแชจือซ่งแชจือ
เถียนป๋อกวงเถียนป๋อกวง
หลานเฟิ่งหวางหลานเฟิ่งหวาง
กระบี่เบญจมาศกระบี่เบญจมาศ
กระบี่ไม้ไผ่กระบี่ไม้ไผ่
กระบี่หลานกระบี่หลาน
กระบี่เหมยกระบี่เหมย
เฝิงปอเอ้อเฝิงปอเอ้อ
มารดำมารดำ
ผู้เฒ่าดาบเลือดผู้เฒ่าดาบเลือด
มารขาวมารขาว
เตียชุ่ยซัวเตียชุ่ยซัว
จั๋วอีหังจั๋วอีหัง
ซ่งง้วนเกี่ยซ่งง้วนเกี่ย
เย่เอ้อเหนียงเย่เอ้อเหนียง
เบ้เง็กเบ้เง็ก
หนานไห่เอ้อเสินหนานไห่เอ้อเสิน
ฮุ้นตงเฮาะฮุ้นตงเฮาะ
เปาปุท้งเปาปุท้ง
โหยวตั้นจือโหยวตั้นจือ
ซูซิงเหอซูซิงเหอ
อ้วงเซ็งจี้อ้วงเซ็งจี้
เฮ๊งโกวเฮ๊งโกว
โต่วเกียบโต่วเกียบ
โต่วลั้งโต่วลั้ง
ตั้งเฮี้ยงฮวงตั้งเฮี้ยงฮวง
เต็งชุนชิวเต็งชุนชิว
กีเปียงหยังกีเปียงหยัง
แม่ชีมิกจ้อแม่ชีมิกจ้อ
คูชู่กีคูชู่กี
ยิ่มเอี่ยงเอี้ยงยิ่มเอี่ยงเอี้ยง
แฮ่เซาะงี้แฮ่เซาะงี้
หวังฮูหยินหวังฮูหยิน
ค้างคาวปีกเขียวค้างคาวปีกเขียว
สมณะคิ้วเหลืองสมณะคิ้วเหลือง
อาจื่ออาจื่อ
ลิ้มเซียนยี้ลิ้มเซียนยี้
มังกรเสื้อม่วงมังกรเสื้อม่วง
ฮึงทีเจี่ยฮึงทีเจี่ย
กัวซงหยางกัวซงหยาง
เฮี้ยงชื่อเฮี้ยงชื่อ
เสวียนหนานเสวียนหนาน
เสวียนม่อเสวียนม่อ
เสวียนขู่เสวียนขู่
ต้วนเจิ้งฉุนต้วนเจิ้งฉุน
ฉวนกว้านชิงฉวนกว้านชิง
จ้อแหน้เซี้ยงจ้อแหน้เซี้ยง
ลิ้มเพ้งจือลิ้มเพ้งจือ
โอ้วเจ่กตอโอ้วเจ่กตอ
คิ้วโชยยิ่มคิ้วโชยยิ่ม
จางซานจางซาน
หลี่ซื่อหลี่ซื่อ
เมี้ยวนั้งหงส์เมี้ยวนั้งหงส์
ฮ้วงเอี้ยวฮ้วงเอี้ยว
เซ่งคุนเซ่งคุน
จิ้นบ้อเมี่ยจิ้นบ้อเมี่ย
อาเฟยอาเฟย
คงเจี้ยนคงเจี้ยน
นางพญาผมขาวนางพญาผมขาว
ต้วนเหยียนชิ่งต้วนเหยียนชิ่ง
อุ้ยเสี่ยวป้ออุ้ยเสี่ยวป้อ
เตี๋ยเมี่ยงเตี๋ยเมี่ยง
งักปุ๊กคุ้งงักปุ๊กคุ้ง
โอวทิฮวยโอวทิฮวย
จิวจี้เยียกจิวจี้เยียก
ก๊วยเซียงก๊วยเซียง
บ๊วยทิวฮวงบ๊วยทิวฮวง
มู่หยงฟู่มู่หยงฟู่
เซียวฮื้อยี้เซียวฮื้อยี้
ฮวยบ่อข่วยฮวยบ่อข่วย
โต่วแอะโต่วแอะ
หลี่มกโช้วหลี่มกโช้ว
หลีฉางไห่หลีฉางไห่
ราชินีธิวาราชินีธิวา
หมิง ชาง เชิงหมิง ชาง เชิง
ลามะจักรทองลามะจักรทอง
เมืองมังกรมู่หยงเมืองมังกรมู่หยง
มู่หยงป้อมู่หยงป้อ
เซียวหย่วนซันเซียวหย่วนซัน
ต๊กโกวคิ้วป้ายต๊กโกวคิ้วป้าย
เล็กเซียวหงส์เล็กเซียวหงส์
จักพรรดิ์ราตรีจักพรรดิ์ราตรี
หลวงจีนกวาดลานหลวงจีนกวาดลาน
unknownunknown
อู้หยาจืออู้หยาจือ
ไคว่หัวหวังไคว่หัวหวัง
จิวหมอจื้อจิวหมอจื้อ
เยิ่นหว่อสิงเยิ่นหว่อสิง
unknownunknown
ลี้ชิวจุ๋ยลี้ชิวจุ๋ย
ลี้คิมฮวงลี้คิมฮวง
เถี่ยจงถางเถี่ยจงถาง
เอี๊ยบไคเอี๊ยบไค
ซุนแป๊ะม่อซุนแป๊ะม่อ
ฟงชิงหยางฟงชิงหยาง
เซียงกัวเสี่ยวเซียนเซียงกัวเสี่ยวเซียน
เจี่ยซุ่นเจี่ยซุ่น
เซี่ยงกัวกิมฮ้งเซี่ยงกัวกิมฮ้ง
เอี้ยเซียวเอี้ยเซียว
อี่น่ำเทียนอี่น่ำเทียน
โอ๊วฮุยโอ๊วฮุย
อั้งชิกงอั้งชิกง
อิดเต็งอิดเต็ง
จิวแป๊ะทงจิวแป๊ะทง
เอี้ยก้วยเอี้ยก้วย
ต้วนอี้ต้วนอี้
ซีจุ๊ซีจุ๊
เฉียวฟงเฉียวฟง
ไซมิ้งชวยเสาะไซมิ้งชวยเสาะ
เอี๊ยบโกวเซียะเอี๊ยบโกวเซียะ
ประมุขวังบุปผาประมุขวังบุปผา
ตงฟางปู้ป้ายตงฟางปู้ป้าย
อาวเอี๊ยงฮงอาวเอี๊ยงฮง
อึ้งเอี้ยะซืออึ้งเอี้ยะซือ
นางเฒ่าทาริกาเทียนชัวนางเฒ่าทาริกาเทียนชัว
อึ้งย้งอึ้งย้ง
เซียวเหล่งนึ่งเซียวเหล่งนึ่ง
เหล่งหูชงเหล่งหูชง
ชอลิ้วเฮียงชอลิ้วเฮียง
เตียบ่อกี้เตียบ่อกี้
ก๊วยเจ๋งก๊วยเจ๋ง
เฮ้งเตงเอี้ยงเฮ้งเตงเอี้ยง