คุซานางิ

อาวุธเทพสีแดง,เพิ่มสถานะวรยุทธ,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ