Berserker

Berserker

Dominate
Dominate
ต้องการเลเวล: 150 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : ปลดเกราะของศัตรูทำให้โดนโจมตีแรงขึ้น
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 6 200 750% 150
2 6 210 833% 152
3 6 220 916% 154
4 6 230 1000% 156
5 6 240 1083% 158
6 6 240 1166% 160
7 6 260 1250% 162
8 6 26 1333% 164
9 6 270 1416% 166
10 6 280 1500% 168
Awakening
Awakening
ต้องการเลเวล: 150 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : เพิ่มอัตราการฟื้นฟูค่า XP
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 9 200 687% 170
2 9 220 859% 172
3 9 230 1031% 174
4 9 240 1203% 176
5 9 260 1375% 178
Instinct
Instinct
ต้องการเลเวล: 160 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Awakening
คำอธิบาย : เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก
Skill Level SP Require AP Used Level Require
1 9 30 160
2 9 47 162
3 9 65 164
4 9 82 166
5 9 100 168
Combo Master
Combo Master
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Awakening
คำอธิบาย : เพิ่มความแรงในการโจมตีแบบคอมโบ
Skill Level SP Require Level Require damage while performing combo by x%.
1 9 170 14%
2 9 172 23%
3 9 174 32%
4 9 176 41%
5 9 178 50%
Retaliate (Passive)
Retaliate (Passive)
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Dominate
คำอธิบาย : มีโอกาสจะโจมตีโต้กลับศัตรู
Skill Level SP Require Level Require Effect
1 9 150 687%
2 9 152 859%
3 9 145 1031%
4 9 156 1203%
5 9 158 1375%
Radiant Attack
Radiant Attack
ต้องการเลเวล: 180 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Instinct (1)
คำอธิบาย : เพิ่มพลังการโจมตีแบบคอมโบ
Skill Level SP Require AP Used Level Require Increases combo damage by % during skill duration.
1 9 220 180 12%
2 9 240 182 16%
3 9 250 184 21%
4 9 260 186 25%
5 9 270 188 30%

1