Gambler

Gambler

Bluff
Bluff
ต้องการเลเวล: 150 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูและเพิ่มพลังเวมย์มนต์แต่จะโดนลดพลังป้องกันช่วงขณะหนึ่ง
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 100 675% 150 6
2 110 843% 150 6
3 120 1012% 150 6
4 140 1181% 150 6
5 150 1350% 150 6
Power Throw
Power Throw
ต้องการเลเวล: 150 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตีในการขว้าง
Skill Level Level Require EP Required Attack Chance
1 150 6 2%
2 152 6 4%
3 154 6 6%
4 156 6 8%
5 158 6 10%
All In
All In
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Bluff
คำอธิบาย : ขว้างศัตรูที่อยู่รอบๆและมีโอกาสทำให้ติดสถานะมึนงง
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 110 725% 170 4
2 120 805% 172 4
3 130 886% 174 4
4 130 966% 176 4
5 140 966% 178 4
6 150 1047% 180 4
7 150 1127% 182 4
8 170 1208% 184 4
9 180 1269% 186 4
10 190 1450% 188 4
Mastery of Thorwing
Mastery of Thorwing
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Flush (1)
คำอธิบาย : เพิ่มระยะการโจมตี
Skill Level Level Require EP Required Enhanced Ranges
1 180 6 1
2 182 6 2
3 184 6 3
4 186 6 4
5 188 6 5
Black Jack
Black Jack
ต้องการเลเวล: 180 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Swindle
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูโดยไม่คิดเกราะและไม่สามารถหลบได้
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 110 1125% 180 4
2 120 1250% 182 4
3 130 1375% 184 4
4 130 1500% 186 4
5 140 1625% 188 4
6 150 1750% 190 4
7 150 1875% 192 4
8 170 200% 194 4
9 180 2125% 196 4
10 190 2250% 198 4
Flush
Flush
ต้องการเลเวล: 180 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Power Throw
คำอธิบาย : เพิ่มโอกาสการโจมตีซ้ำเป็น2ครั้ง
Skill Level AP Used Level Require EP Required
1 100 170 6
2 110 172 6
3 130 174 6
4 140 176 6
5 150 178 6
Swindle
Swindle
ต้องการเลเวล: 180 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : มีโอกาสที่จะโจมตีศัตรูรอบๆตัว
Skill Level AP Used Level Require EP Required
1 110 160 6
2 120 162 6
3 130 164 6
4 140 166 6
5 150 168 6
Slot Machine
Slot Machine
ต้องการเลเวล: 180 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Swindle
คำอธิบาย : ขว้างอะไรก็ตามจะมีโอกาสเพิ่มพลังการโจมตีด้วย
Skill Level AP Used Level Require EP Required
1 110 180 6
2 120 182 6
3 130 184 6
4 140 186 6
5 150 188 6

1