Oasis Kingdom

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.31-60


Red - eye Ghost Red - eye Ghost

เลเวล :

41 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom

comment?>