Western China Quests – Donwhang

Chakji Hunting

Chakji Hunting

ปกป้องเหล่านักเดินทางที่กำลังรอจะใช้ Western Ferry อยู่ด้วยการปราบ Chakji ซะ
เลเวลที่สามารถรับได้ : 19 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 19
รับที่ : Western Ferry Ticket Seller Hageuk
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Folk Remedy
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Chakji Worker
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, skill points, Return scroll
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Ghost Bug's Egg

Ghost Bug's Egg

เก็บไข่ของ Ghost Bug เพื่อมาเป็นส่วนประกอบในการทำยา
เลเวลที่สามารถรับได้ : 19 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 21
รับที่ : Herbalist Bori
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Ghost Bug, Devil Bug
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Leegak's Secret

Leegak's Secret

รวบรวมสิ่งของต่างๆแบบลับๆ เพื่อทำเซอร์ไพร์ Bori
เลเวลที่สามารถรับได้ : 21 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 21
รับที่ : Trade Merchant Leegak
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Ghost Bug's Egg
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Ghost Bug, Devil Bug
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold, skill points
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Hyungno's Vengeful Spirit

Hyungno's Vengeful Spirit

ปลดปล่อยวิญญาณของเลห่าซอมบี้ Hyungno soldiers
เลเวลที่สามารถรับได้ : 21 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 23
รับที่ : Buphyeon
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Hyungno Ghost, Hyungno Ghost solider
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Reconciliation Mood

Reconciliation Mood

รวบรวม Devil Bugs เพื่อนำมาใช้ในการหมักไวน์
เลเวลที่สามารถรับได้ : 22 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 22
รับที่ : Merchant Guild Agent Leegeuk
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Leegak's Secret
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Devil Bug
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, skill points, Special item
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Demon Horse's Malice

Demon Horse's Malice

ช่วยฝูงม้าของเมืองด้วยการตามหาม้าที่กำลังเป็นโรค ซึ่งถูกเรียกว่า Demon horses
เลเวลที่สามารถรับได้ : 23 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 25
รับที่ : Stablekeeper Makgo
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Demon Horse, Devil Horse
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Memorial Service for the Horse

Memorial Service for the Horse

ช่วยเหลือในการรักษาพวก Demon Horses เพื่อให้ปัญหาเรื่องอาหารป่วยของม้ายุติลง ลองตรวจที่กีบเท้าของพวกมันดู
เลเวลที่สามารถรับได้ : 23 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 25
รับที่ : Stablekeeper Makgo
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Demon Horse's Malice
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Demon Horse, Devil Horse
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, gold, skill points
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Trickery

Trickery

เก็บสะสมธง Hyungno เพื่อช่วยให้ Moho ชนะพนัน
เลเวลที่สามารถรับได้ : 23 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 23
รับที่ : Gateguard Moho
เงื่อนไข :
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Hyungno Ghost solider
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, skill points
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Flying Man Over Running Man

Flying Man Over Running Man

เก็บสะสมธง Hyungno เพื่อช่วยให้ Hahun ชนะพนัน
เลเวลที่สามารถรับได้ : 23 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 24
รับที่ : Gateguard Hahun
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Trickery
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Hyungno Ghost
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, skill points
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -
Martial Arts Tournament

Martial Arts Tournament

นำใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ไปมอบให้ General Sohyeon
เลเวลที่สามารถรับได้ : 24 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 24
รับที่ : Gateguard Hahun
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Running Man Over Flying Man
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Western China Quests – Donwhang
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์, skill points, HP recovery potion
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : * วาร์ปและการขนส่งต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้

1234 Next