Western China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.19-30


Devil Bug Devil Bug

เลเวล :

22 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Western China

comment?>