Western China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.19-30


Ghost Bug Ghost Bug

เลเวล :

21 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Western China

comment?>