Oasis Kingdom

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.31-60


Dark - eye Ghost Dark - eye Ghost

เลเวล :

42 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom

comment?>