Europe

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-24


Kiklopes Kiklopes

เลเวล :

12 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Europe

comment?>