Taklamakan

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.61-80


Niya Hunter Niya Hunter

เลเวล :

73 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Taklamakan

comment?>