West Asia

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.70-107


Feather Mask Feather Mask

เลเวล :

73 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : West Asia

comment?>