West Asia

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.70-107


Shaur Shaur

เลเวล :

75 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : West Asia

comment?>