West Asia

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.70-107


Wing Tribe Chaser Wing Tribe Chaser

เลเวล :

85 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : West Asia

comment?>