Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 1 - Audience Chamber

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.81-85


Tomb Warrior Tomb Warrior

เลเวล :

82 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 1 - Audience Chamber

comment?>