Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.86-90


Stone Ghost Stone Ghost

เลเวล :

86 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 2 Military Camp

comment?>