Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 4 Hall of Vipers

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.96-99


Tomb Snake Master Tomb Snake Master

เลเวล :

98 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 4 Hall of Vipers

comment?>