Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 5 Fire Spirits

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.98-100


SoHaow The White Tiger SoHaow The White Tiger

เลเวล :

99 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 5 Fire Spirits

comment?>