Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 6 Viper Spirits

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.85-105


Tomb General Bi Tomb General Bi

เลเวล :

88 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Dungeon Tomb of Qin-Shi Emperor Level 6 Viper Spirits

comment?>