China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


Small - eyed Ghost Small - eyed Ghost

เลเวล :

2 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>