China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


Tomb Stone Ghost Tomb Stone Ghost

เลเวล :

8 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>