China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


Tomb Stone Tomb Stone

เลเวล :

9 ลักษณะการโจมตี : เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>