China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


Bandit Surbodinate Bandit Surbodinate

เลเวล :

11 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>