China

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-20


Tiger Woman Tiger Woman

เลเวล :

20 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : China

comment?>