Chinese Quest – Qin-Shi Tomb

Tears of the Tomb Snake Soul

Tears of the Tomb Snake Soul

ควานหา White Viper
เลเวลที่สามารถรับได้ : 88 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 98
รับที่ : Guild Manager Leebaek
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Where is the White Viper 2
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด : Tomb Snake Soul
ขอบเขต : Chinese Quest – Qin-Shi Tomb
รางวัลตอบแทน : ค่าประสบการณ์
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -