Chinese Quest – Qin-Shi Tomb

In Search of the White Viper

In Search of the White Viper

ควานหา White Viper
เลเวลที่สามารถรับได้ : 88 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 98
รับที่ : Guild Manager Leebaek
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ Deliver the Tears of the Tomb Snake Soul
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Chinese Quest – Qin-Shi Tomb
รางวัลตอบแทน : None
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : -