Chinese Quest – Qin-Shi Tomb

To Flame Sprite Passage 2

To Flame Sprite Passage 2

หนีออกจากสุสาน
เลเวลที่สามารถรับได้ : 89 แนะนำให้ทำตอนเลเวล : 99
รับที่ : ShinMoo the Man of Flames
เงื่อนไข : รับเควสต์นี้ได้หลังจากจบเควสต์ To Flame Sprite Passage 1
มอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด :
ขอบเขต : Chinese Quest – Qin-Shi Tomb
รางวัลตอบแทน : None
สามารถทำได้: 1
หมายเหตุ : Time Limit Quest